BCH ควักเงินสด 350 ล้าน ซื้อที่ดิน 25ไร่ สร้าง รพ.เกษมราษฎร์ใหม่

การเงิน บอร์ด BCH

บอร์ด BCH อนุมัติซื้อที่ดิน 25 ไร่ มูลค่า350ล้านบาท รองรับโครงการสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แห่งใหม่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

การเงิน วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ “BCH” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อที่ดินต้ังอยู่ที่ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 25 ไร่ มูลค่าทั้งส้ิน 350,000,000 บาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2567 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

การเงิน บอร์ด BCH

โดยระบุว่าจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการรองรับการเจริญเติบโตของ กรุงเทพมหานคร สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งและเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมถึงเป็นพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยในปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนผู้ประกันใน โครงการประกันสังคมกว่า 881,000 ราย ซึ่งสัดส่วนประชากรกว่า 67% ของประชากรทั้งหมดอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ ระหว่าง 15 – 59 ปี

การเข้าซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกิจการในระยะ 5 ปีข้างหน้า ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานผู้ป่วยทั่วไปชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม ซึ่งจะมี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจร พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในเครือ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทได้ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทใช้กระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจในการทำธุรกรรมซื้อที่ดินดังกล่าว โดยบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

สำหรับผู้ขายที่ดินประกอบด้วย นางสาวโสภิต ปรางทอง,นายดาลิน ศุภพิพัฒน์,นางสาวจันทนนัทน์ ศุภพิพัฒน์, นางสาวสุมัธยา ศุภพิพัฒน์,นายสุภชิต ศุภพิพัฒน์,นางสาวสาธิมา ศุภพิพัฒน์ โดยไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท